Loading...

תנאי השימוש

תקנון ותנאי שימוש באתר

 • כללי

תנאי שימוש אלו (להלן: "תנאי השימוש") מסדירים את תנאי השימוש שלך באתר (כהגדרתו להלן) אותו מפעילה מפעילת האתר, אלרם דבקים מקצועיים בע"מ (להלן: "החברה"). השירותים המוצעים לך, משתמש באתר ("המשתמש") כוללים מגוון גדול של מידע, ושירותים (להלן ביחד: "השירותים"). עשיית שימוש באתר או קבלת שירותים מהחברה באמצעותו, כפופים לתנאי שימוש אלו ולתנאי מדיניות הפרטיות (להלן: "מדיניות הפרטיות") של החברה בכתובת https://www.dvakim.com/ המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.

אנא הקפד לעיין בתנאי השימוש לפני כל שימוש באתר. השימוש בשירותים בפועל מהווה הסכמה מצידך לתנאי השימוש המפורטים להלן. אם אינך מסכים לתנאי שימוש אלה, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש בשירותים.

סימני המסחר שבאתר הם קניינים של החברה או של מי שנתן בידי החברה הרשאה בלעדית לשימוש בסימנים אלו, לפי העניין ואינך רשאי לעשות בהם כל שימוש ו/או שכפול ו/או העתקה בכל אופן וצורה שהיא. כל זכויות הבעלות לרבות זכויות הקניין הרוחני, באתר ובשירותים, לרבות בעיצוב היישומים שבעזרתם מתבצע השימוש, וכן בכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, וטקסט וכל חומר אחר הכלול באתר (למעט תכנים של צדדים שלישיים), הינם רכושם הבלעדי של החברה ו/או של צדדים שלישיים, ויוותרו בבעלותם המלאה בכל עת.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן את תנאי השימוש. ניתן לצפות בתנאי השימוש המעודכנים מעת לעת, על ידי לחיצה על הקישור https://bit.ly/3xv7lwn  כל שימוש באתר יהווה הסכמה מחודשת לתנאים אלה.

תנאי שימוש אלה מופנים אליך, אולם אם הינך פועל בשם ו/או עבור בית עסק מסוים תנאי השימוש האלה יחולו עליך ועל בית העסק כאחד.

אם הינך מתחת לגיל 18, אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה יחד עם הוריך (או אפוטרופוס אחר). אם אתה (או הוריך) אינכם מסכימים לתנאי השימוש של האתר, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר זה לכל מטרה שהיא.

 • הגדרות

1. למונחים הבאים תהיה המשמעות הרשומה בצידם, אלא אם נכתב במפורש אחרת:

1.1. "האתר" – אתר האינטרנט  של החברה, בכתובת https://www.dvakim.com/.

1.2. "המכשיר" – המחשב, ציוד התקשורת (כולל המודם), מכשיר הטלפון, הטלפון הסלולארי (לרבות טלפונים סלולאריים חכמים) וכל ציוד, חומרה ותוכנה שיהיו בשימושך לצורך שימושך בשירותים וכן כל הפונקציות הנלוות, לרבות אבטחת-מידע.

 • השימוש באתר

2. הנך רשאי להשתמש בתכנים באתר החברה בהתאם לכללים המפורטים להלן. אין להשתמש בתכנים באתר החברה באופן אחר, אלא אם כן קיבלת את הסכמתה המפורשת, מראש ובכתב של החברה לכך ובכפוף לתנאי ההסכמה (אם תינתן).

3. הנך רשאי להשתמש באתר החברה למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך אתר החברה, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי.

4. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך אתר החברה. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מאתר החברה.

5. אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה.

6. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

7. אין לקשר לאתר מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.

8. אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתרים ("קישור עמוק") ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא (AS IS), כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר. במסגרת זו, חל איסור לקשר לתכנים מהאתר, במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתרים (לדוגמה: אסור לקשר במישרין לתמונה או לקובץ גרפי באתר, אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים). כמו כן על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש, לדוגמה: בשורת הכתובת (Status bar) בדפדפן של המשתמש. אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת.

9. החברה רשאית להורות לך לבטל כל קישור עמוק כאמור לפי שיקול דעתה הבלעדי. במקרה זה תבטל את הקישור העמוק לאלתר ולא תהיה לך כל טענה, דרישה או תביעה כלפי החברה בעניין זה.

10. הוראות אלה אינן גורעות מכל הוראה אחרת בתנאי השימוש הכלליים ובהסכמים מקוונים הנלווים לשירותים באתר.

11. החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מהאתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, שנעשו על ידך ומתחייב לשפות את החברה בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

12. הטמעת סרטוני וידאו (Embedding) – אין להטמיע סרטוני וידאו מהאתר ללא אישור מראש ובכתב של החברה בכל אתר ולרבות באתר המכיל או מארח: תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, תכנים המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק, או באתרים שעצם הטמעת הסרטון תהא הפרה של זכות יוצרים מוסרית של צד ג' לרבות יוצרי הסרטון ובעלי זכויות היוצרים בו. החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לאפשר הטמעת סרטוני וידאו ו/או לשנות את הקישור לסרטון בלא צורך להודיע לך על כך מראש ולא תהא לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. החברה רשאית להורות לך לבטל כל הטמעה כאמור לפי שיקול דעתה הבלעדי – במקרה זה תבטל את ההטמעה לאלתר ולא תהיה לך כל טענה, דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בעניין זה. החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מהטמעת סרטוני וידאו מהאתר. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל הטמעה שנעשתה על ידך, לרבות הסדרת זכויות יוצרים ותשלום לאגודות זכויות היוצרים/ המבצעים הרלוונטיות בהתאם לכל חוק, ומתחייב לשפות את החברה בגין כל נזק שייגרם לה כתוצאה מכך.

13. הנך מתחייב לא לבצע את הפעולות הבאות (כולן או חלקן):

13.1.התחזות לכל אדם או ישות משפטית אחרת המשתמש בשירותים.

13.2. הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב, או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש (ובכלל זה כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן וסביר באתר) בכל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש החברה לצורך אספקת השירותים.

13.3. הפצת דואר זבל (spam), או הצפה של כל דואר אחר את השרתים באמצעותם מופעלים השירותים.

13.4. שינוי, עיבוד, התאמה, מתן רישיון משנה, תרגום, מכירה, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר וכן פעולות כנ"ל לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויים בשימוש עבור מתן השירותים.

13.5. פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויות בשירותים.

13.6. הצבת השירותים, או כל חלק מהם או כל חלק מאתר, בתוך מסגרת של אתר אחר (frame), או כחלק מאתר אחר (mirror), או כחלק משירות אחר ללא קבלת הסכמה מפורשת וכתובה של החברה.

13.7. שימוש בכל רובוט, "תולעת" (spider), מנוע אחזור וחיפוש מידע, או כל כלי אוטומטי, או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאחזר, ולאתר מידע בשירותים ו/או באתר, או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד בשירותים ו/או באתר.

13.8. להפריע בכל דרך אחרת, או לקטוע את השירותים ו/או את האתר, ובכלל זה על ידי הפרעה לפעולות השרת, ורשת המחשבים המחוברים לשירותים ו/או האתר או של רשת המחשבים המחוברת אליהן.

13.9. להעלות ו/או לשלוח באמצעות השירותים כל חומר ו/או מסר שהינו בלתי חוקי ו/או בלתי מוסרי ו/או פוגעני בכל אופן שהוא ו/או בלתי רלוונטי.

13.10. לעשות כל שימוש בשירותים, שאינו בהתאם להוראות תנאי שימוש אלה.

13.11. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהיה החברה רשאית להסיר או לערוך מסרים שהועלו על ידיך לשירותים, לפי שיקול דעתה הבלעדי (ככל שהעלאת מסרים כאמור אפשרית באתר).

13.12. הינך מתחייב שלא לעשות כל שימוש שאינו חוקי בשירותים ו/או במכשיר.

13.13. הנך מתחייב שלא לעשות כל שימוש בשירותים שיש בו כדי להפר זכויות יוצרים ו/או זכויות קניין רוחני של החברה, של חברות שמפרסמות את שירותיהן באתר ו/או של כל גורם שהוא.

13.14. הזכות לעשות שימוש במידע באתר נתונה לשימושו האישי והפרטי בלבד של המשתמש. אין לעשות כל שימוש מסחרי במידע או למטרות רווח כלשהן והמשתמש אינו רשאי להרשות שימוש כלשהו במידע לצדדים שלישיים, בין בתמורה ובין שלא בתמורה. מובהר כי אין לעשות שימוש במידע המתפרסם באתר לצורך הצגתו ברשת האינטרנט או בשירות אחר כלשהו, מבלי לקבל את הסכמתה של החברה לכך בכתב ומראש ובכפוף לתנאי השימוש. המשתמש מתחייב כי הוא לא יאגור מידע באמצעות תוכנות מסוגים שונים או יפיץ מידע המוצג באתר ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית או לכל מטרה אחרת. אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שנקבעו על ידי החברה, אלא בכפוף לקבלת הסכמתה לכך מראש ובכתב. אין להציג את האתר באופן הגורע בצורה כלשהי מן התכנים המצויים בו.

 • קניין רוחני

 14. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר בשירותים המוצעים בהם ובכל תוכן הכלול בהם הינן של החברה בלבד, או של צד שלישי, שהרשה להחברה להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהחברה או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן). הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי החברה לתכנים שהוזנו או נמסרו על ידך לאתרים.

 15 .אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, עליך להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה – סימון זכויות היוצרים ©, או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש על ידך.

 16. סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.

 17. הנך נותן בזאת להחברה הרשאה בלתי חוזרת ובלתי מסויגת לעשות שימוש במידע אותו מסרת להחברה (שפירוט אודות אסיפתו ושמירתו יימצא במדיניות הפרטיות) או נאסף באופן אוטומטי במהלך ביקורך באתר, ליצירת עיבודים סטטיסטיים אנונימיים ובכלל כך יצירת נותנים ממוצעים (Averaged Data), נתונים מצטברים (Aggregated Data), מבחני ביצוע או מדדים (Benchmarks); העדפות משתמש; השוואות, המלצות או ביצוע חישובים אחרים או יצירת יצירות נגזרות בהתבסס על מידע שנמסר על ידך או הנאסף אודותיך, בין עם שילוב עם מידע המתקבל מצדדים שלישיים ובין אם לאו (הפעולות האמורות על תוצריהן יכונו: "מידע סטטיסטי"). מבלי לגרוע מהאמור, מובהר שהמידע הסטטיסטי הינו רכושה הבלעדי של החברה והיא הינה בעלת כל הזכויות, לרבות זכויות יוצרים וקניין רוחני, בקשר למידע הסטטיסטי. החברה תהיה בעלת זכות בלתי מוגבלת להשתמש, לעדכן, לשנות, לשפר, למכור, להשכיר, ליצור יצירות נגזרות או לעשות כל שימוש אחר במידע הסטטיסטי מבלי צורך לתת הודעה או מבלי לחוב בחובה או באחריות כלשהי כלפיך. למען הסר ספק, המשתמש ממחה בזאת את כל הזכויות במידע הסטטיסטי להחברה, ומוותר בזאת על כל זכות במידע הסטטיסטי או על כל טענה בקשר לכל שימוש בו.

 • סעדים

 18. החברה תהיה רשאית בכל עת וללא הודעה מוקדמת לעדכן בדבר מידע לא מדויק או שגוי שמסרת לה, להזהיר באופן מידי את קהל לקוחותיה נגד פעולותיך, להגביל את גישתך לשירותים ולסרב לספק לך את השירותים בקרות אחד או יותר מהמקרים הבאים:

18.1.1. אם קיים חשש שהפרת את הוראות תנאי שימוש אלה.

18.1.2. אם אין היא מסוגלת לאמת ו/או לתקף מידע שנמסר על ידיך.

18.1.3. אם היא סבורה שהשימוש שלך בשירותים מהווה סיכון כספי ו/או הונאה כלשהי ו/או אם קיים חשש סביר לכך.

18.1.4. אם היא סבורה שפעולותיך עלולות לגרום להפסד כספי ו/או תשלום ו/או ליצור אחריות משפטית עבורך, עבורן ו/או עבור קהל לקוחותיהן.

 • אחריות וסיכונים

19. החברה לא תהיה חייבת או אחראית, בין במישרין ובין בעקיפין, במתן פיצוי כלשהו עבור נזק הנגרם כתוצאה מהמידע המפורסם באתר (בין חדשותי ובין מסחרי) או משימוש או מאי היכולת להשתמש בשירותים או באפשרויות המסחריות המופיעות באתר, או בכל הקשור בהם.

20. מובהר, כי מערכותיה של החברה, מעצם היותן מבוססות על תוכנות, חומרות ורשתות תקשורת, חשופות לסיכונים הטבועים במערכות מסוג זה, לרבות תכנות מפגעות (וירוסים, סוסים טרויאנים וכד'), ציתות לקווי תקשורת, פריצה על-ידי גורמים עוינים, התחזות לאתר או לאיזה מהמערכות והונאות מקוונות אחרות. החברה משקיעה מאמצים בהגנה מפני סיכונים אלה, אך למרות זאת, אין אפשרות לחסימה מוחלטת וייתכנו נזקים ו/או הפסדים עקב התממשות איזה מהסיכונים, לרבות גילוי ו/או שיבוש מידע המועבר ו/או מוצג במערכות, ובכלל זאת שיבוש בהוראות/בקשות, פעולות לא מורשות בחשבונות, שיבושים בפעולת המערכות ו/או בזמני התגובה שלהן, לרבות אי-ביצוע, ביצוע שגוי ו/או ביצוע באיחור של הוראה/בקשה, חוסר זמינות של המערכות או איזה משירותיהן וכד'.

21. מבלי לגרוע מכל האמור בהסכם זה, החברה תהיה פטורה מאחריות לנזק, הפסד או הוצאה כלשהם העלולים להיגרם לך, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מכל אחד מן האירועים/הגורמים האלה:

21.1. שיבוש בנתונים או בהוראות, או אי-ביצוע או ביצוע באיחור של הוראה כתוצאה מתקלות או שיבושים כלשהם בקווי התקשורת ו/או תפקוד אלקטרוני או מכני לקוי, בין אצלך, בין בחברה ובין אצל צד שלישי כלשהו באמצעותו עוברים ההוראות והמידע.

21.2. תפקוד לקוי של כל תוכנה ו/או חומרה המצויות אצלך.

21.3. חשיפה וגילוי מידע על ידיך לצד שלישי כלשהו, כתוצאה משימוש בשירותים או כתוצאה ממסירת פרטים לא מדויקים ו/או כתוצאה מהעברת מכשירך לאחר, לרבות לצורך תיקון המכשיר, לרבות במקרה שאותו אחר יצפה במידע שיתקבל מהחברה באמצעות המכשיר או יבצע באמצעותו פעולות שונות במסגרת השירותים, והינך מתחייב לשאת בכל נזק, הפסד או הוצאה שייגרמו לך או לחברה בקשר לכך.

22. מובהר, כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותך בנוגע למכשירך, לרבות אבטחתו. כמו כן, מובהר, כי פעולות מסוימות שתבצע במכשיר, כגון "פריצתו" עשויות לפגוע באבטחת המידע והשירותים וזאת בנוסף להיותן של חלק מפעולות אלה אי חוקיות ואסורות.

 • פרטיות

23.              ככל שאינך מסכים לאיזה מתנאי מדיניות הפרטיות של האתר, אנא הימנע משימוש באתר. כל שימוש באתר, כפוף ומותנה, להסכמה למדיניות הפרטיות של האתר במלואה.

 • קישורים לאתרים חיצוניים

24. ייתכן וחלק מהשירותים יכילו קישורים לאתרים אחרים, לרבות קישורים שנעשו על ידי גורמים המבצעים פרסום באמצעות השירותים. קישורים אלה נועדו לנוחיותך בלבד. השימוש במידע או בתכנים אחרים הנמצאים באתרים החיצוניים אליהם מוביל הקישור טעון זהירות ובדיקה קפדניים. מובהר כי, להחברה אין כל שליטה או זכות על התכנים הנמצאים באתרים חיצוניים אלה. כמו כן, החברה אינה נושאת בכל אחריות במקרה בו הסתמכת ו/או ביצעת פעולות בהתאם לנמצא באתרים חיצוניים אלה. אין לפרש את הקישורים הנמצאים בשירותים כהמלצה, העדפה או אישור להשתמש בחומר ו/או התכנים ו/או המוצרים המופיעים באתרים החיצוניים. כמו כן, אין לפרש קישורים אלה כערובה למהימנות, לדיוק או לשלמות המידע המצוי בהם. בלחיצה על הקישור, הנך מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בגין כל נזק ו/או תשלום ו/או הפסד שייגרם לך (ככל שייגרם) כתוצאה מהסתמכות ו/או שימוש במידע המופיע באתרים חיצוניים אלה.

25. במידה ומצאת במידע הנמצא בשירותים, או במידע הקיים בין תכניו של כל שירות אחר המקושר ממנו, חומר הנחזה כלא תקין, לא חוקי, לא מוסרי או שאינו עומד בציפיות המשתמש, אתה מתבקש להודיע על כך למנהלי השירותים באמצעות שירות הלקוחות של החברה בכתובת המייל [email protected]

 • הזמנות מוצרים ותשלום באמצעות כרטיסי אשראי
 1. החברה עשויה לאפשר למשתמשים לבצע, באמצעות האתר, הזמנה של מוצרים מסוימים אותם משווקת ומוכרת החברה ("המוצרים"). סוג המוצרים שיימכרו עשוי להשתנות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 2. ככל שתציע זאת החברה, ניתן יהיה להזמין מוצרים על ידי לחיצה על הפריטים שברצון המשתמש לרכוש, ולאחר מכן על ידי מילוי האופציות שיופיעו על גבי המסך, כגון בחירה באפשרות משלוח וסוג התשלום. המשתמש יידרש לבדוק ולתקן כל טעות במידע שמילא בהזמנה עד לנקודה שבה תשלח אל החברה ההזמנה ולמלא פרטים אישיים כנדרש בחלון ההזמנה. בעת ביצוע ההזמנה יידרש המשתמש להזין כתובת למשלוח המוצרים בגבולות מדינת ישראל.
 3. באתר יוצגו המוצרים המוצעים למכירה, בצירוף תמונה (להמחשה בלבד), מפרט כל מוצר, מחיר המוצר, דמי המשלוח (במידה וקיים כזה), האחריות הניתנת על המוצר, זמן האספקה לאחר הזמנתו וכן כל פרט אחר הרלוונטי לאותו המוצר בהתאם לשיקול דעתה של החברה או על פי דין. במידה והנך מעוניין לקבל פרטים נוספים שאינם מופיעים באתר, הנך מוזמן לפנות לחברה באמצעות פרטי ההתקשרות המופיעים באתר. המחיר בו תחויב בעת ביצוע ההזמנה הוא המחיר המופיע באתר והמתייחס למוצר הנבחר.
 4. החברה רשאית לשנות את המחירים המופיעים באתר מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי. שינוי כאמור לא יחול על הזמנות שהושלמו עובר לביצוע השינוי במחיר גם אם טרם סופק לך המוצר. מחירי המוצרים באתר לא כוללים דמי משלוח, אלא אם צוין אחרת.
 5. המחירים באתר כוללים מע"מ, אלא אם מצוין אחרת. כמו כן דמי המשלוח המצוינים באתר מתייחסים רק למשלוח בתוך גבולות ארץ ישראל ובתוך הקו הירוק. דמי המשלוח אינם כוללים משלוח למקומות שאינם נגישים פיסית, שההגעה אליהם כרוכה בסיכון או בהיערכות מיוחדת. בנוסף, דמי המשלוח אינם כוללים הובלה פיסית לקומה גבוהה ו/או הובלה הדורשת כוח אדם ו/או הובלה הדורשת אמצעי עזר נוספים (כגון רמפה, מנוף וכיו"ב) ככל שתבוצע הובלה חריגה תחויב בגין הפרש העלות בגינה.
 6. למרות שהחברה נוקטת בצעדים סבירים על מנת לתאר את המוצרים בצורה מדויקת ככל האפשר בעזרת צילומים ותמונות אחרות הנמצאות באתר, הפרטים (כגון צבע, דוגמה ומרקם, וכו') הנראים על המסך תלויים במסך המחשב שבו המשתמש משתמש, ולאור זאת, יתכן שהם אינם מייצגים באופן מדויק את פרטי המוצר האמיתיים ומשכך החברה אינה נושאת באחריות. אם יש למשתמש ספקות כלשהם לגבי המידה או תכונה של כל מוצר, יש לפנות לחברה לבירור קודם לביצוע ההזמנה.
 7. רכישת המוצרים דרך האתר תיעשה באמצעות כרטיס אשראי בר תוקף הניתן לסליקה על ידי חברות האשראי בישראל או באמצעות חברה המספקת שירותי סליקה מקוונים (להלן: "המסלקה"). הרכישה באמצעות כרטיס האשראי תהא כפופה לתנאי השימוש ודרישות המסלקה והנך מסכים כי על כל עסקה יחולו תנאי השימוש של המסלקה הרלוונטית. החברה רשאית שלא לכבד כרטיסי אשראי מסוימים ו/או אמצעי תשלום אחרים לפי שיקול דעתה.
 8. על מנת לבצע הזמנה באמצעות האתר, תתבקש לספק לחברה על ידי הקלדה לאתר פרטים מזהים, כגון: שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מספר כרטיס אשראי, קוד ביטחון (שבגב כרטיס האשראי), מספר תעודת זהות ופרטים נוספים בהתאם לשיקול דעתה של החברה ושידרשו לטובת ביצוע ההזמנה (להלן: "פרטי ההזמנה"). פרטי ההזמנה יקלטו במחשבי החברה והנך מסכים כי החברה תהיה רשאית לעשות בפרטים אלו כל שימוש. הנך מסכים לכך כי לא יהיה בשימוש כאמור משום הפרה של פרטיותך ו/או משום הפרה של חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982.
 9. מובהר בזאת כי על אף שהחברה נוקטת באמצעים הנדרשים על פי דין לאבטחת פרטי ההזמנה, היא אינה יכולה להבטיח בצורה מוחלטת את אי חשיפתו כתוצאה מחדירה לא מורשית, ולא תהיה לך כל טענה כלפי החברה בגין נזקים, אשר ייגרמו כתוצאה מחדירה לא מורשית.
 10. עליך להקפיד לספק את הפרטים הנכונים והמדויקים וזאת על מנת שניתן יהיה לבצע את הזמנתך. אין למסור פרטים כוזבים, ואם תעשה כן אתה עלול לבצע עבירה פלילית ולהיות חשוף להליכים משפטיים פליליים ו/או אזרחיים.

במידה ואינך מעוניין להזין את פרטי כרטיס האשראי שברשותך, אנו מזמינים אותך ליצור עמנו קשר באמצעות הלינק הבא: https://bit.ly/3nmk6Vy אנו נעשה את מירב המאמצים על מנת למצוא עבורך פתרון חלופי לשביעות רצונך.

 1. מודגש כי תנאי מוקדם לאישור הזמנת המוצר הינו אימות פרטי כרטיס האשראי כפי שנמסרו על ידך, וקבלת אישור המסלקה לחיוב כרטיס האשראי. חיוב ההזמנה בגין עלות המוצר הנרכש על ידך, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו סיפקת בעת ביצוע ההזמנה ובהתאם לתנאי התשלום שנקבעו ופורסמו עבור המוצר הנבחר על ידך. תנאי התשלום ואפשרויות תשלום בתשלומים יהיו מצוינים באתר בהתאם לתנאי חברת כרטיס האשראי והריבית החלה על תשלומים אלו ואישור שלך לביצוע העסקה מהווה הסכמה לתנאי תשלום אלו. דמי המשלוח יתווספו לעלות ההזמנה ויגבו ביחד עם התשלום בגין ההזמנה. במשלוח המשולם בעסקת תשלומים, תהיה רשאית החברה לגבות את דמי עלות המשלוח בתשלום הראשון.  
 2. לאחר קבלת פרטי ההזמנה וקליטתם במחשבי החברה ולאחר בדיקת פרטי כרטיס האשראי כפי שהזנת בעת ההזמנה וקבלת אישור הזמנה מחברת כרטיסי האשראי, ישלח לכתובת הדואר האלקטרוני שהוזנה על ידך אישור הזמנה. יש לשמור אישור זה להוכחת רכישה, אך אין באישור זה משום אישור סופי והוא כפוף לבדיקת החברה במידת הצורך.
 3. היה וחברת כרטיסי האשראי לא תאשר את ביצוע ההזמנה תישלח לכתובת הדואר האלקטרוני שהוזנה על ידך הודעה מתאימה (להלן: "הודעת סירוב") ויהיה עליך ליצור קשר עם חברת החברה לשם הסדרת התשלום מול חברת כרטיסי האשראי ו/או לשם ביצוע התשלום באופן אחר. רק לאחר הסדרת התשלום וקבלת אישור ההזמנה הרלוונטי תטופל הזמנתך על ידי החברה. במידה ולא תפעל להסדרת התשלום בתוך שבעה (7) ימים מיום קבלת ההודעה על סירוב, תהיה החברה זכאית לבטל את ההזמנה.
 4. לאחר קליטת ההזמנה במחשבי החברה, תבצע החברה בדיקה האם המוצר קיים במלאי, ויבוצע אימות נתונים וכל בדיקה אחרת שהחברה תמצא לנכון בקשר עם ההזמנה. במידה והחברה לא תוכל לבצע את ההזמנה עקב מחסור במלאי, עקב אי ביצוע ההזמנה כנדרש, או עקב מסירת פרטים לא נכונים על ידך ו/או מכל סיבה אחרת שהחברה תמצא לנכון, לא יגבה תשלום בגינה (במידה וכבר נגבה תשלום, הוא יוחזר לך), העסקה תבוטל, לא יהיו לך כל טענות בקשר לביטול כאמור והנך מוותר על כל טענה כלפי החברה בקשר לכך. הודעה על ביטול כאמור בסעיף זה תשלח אליך באחד מאמצעי יצירת הקשר שמסרת בעת ההזמנה.
 5. המוצר שהוזמן יישלח באמצעות הדואר, לכתובת (בישראל) שהוזנה על ידך במעמד ההזמנה, וזאת בתוך 14 ימי עסקים ו/או יסופק לך בדרך אחרת בתאום מראש.
 6. מועדי האספקה ימנו החל מאישור העסקה על ידי חברות כרטיסי האשראי ומשלוח הודעת האישור על ידי החברה (המאוחר ביניהם). ימי העסקים לעניין סעיף זה הם – ימים א'-ה', ואינם כוללים את ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג.
 7. יודגש כי בכל הקשור למשלוח באמצעות חברת דואר ישראל יחול על המשלוח תקנון דואר ישראל. במידה ויעשה שימוש בכל חברת שליחויות אחרת, אזי יחול תקנונה של אותה חברה.
 8. סירוב מצדך לקבל מוצר אשר נשלח אליך בהתאם להזמנתך והוראות תקנון זה, יהווה משום הוראה למשלח להחזיר את המוצר לחברה והחברה תהיה רשאית לחייבך בעלות המשלוח כולל מע"מ.
 9. החברה רשאית לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי שבאמצעותו בוצעה ההזמנה בעת מסירת המוצר ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימה של בעל כרטיס האשראי, כתנאי למסירת המוצר.
 10. החברה רשאית שלא לאשר ו/או למנוע ביצוע של הזמנה, על פי שיקול דעתה הבלעדי ולרבות במקרה שבו פרטי הרישום היו שגויים או לא מלאים או במקרה שהופרו תנאי השימוש של האתר או במקרה של אי קבלת אישור המסלקה לביצוע ההזמנה. במקרה שבו סורבה הרכישה, יושב לך כל סכום שבו חויבת ככל שבוצע החיוב קודם לכן.
 11. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה, מובהר כי ייתכנו מקרים בהם אספקת המוצרים, וכל פעולה הנלוות לכך, תיעשה באמצעות ספק או משווק צד שלישי ("המשווק"). בעת ביצוע ההזמנה באתר, אתה נותן את הסכמתך להעברת פרטי ההזמנה, והפרטים האישיים שלך שנמסרו לחברה במסגרת ההזמנה למשווק, ועסקת הזמנת המוצרים תיעשה בינך לבין המשווק.
 12. במקרה בו אספקת המוצרים תיעשה באמצעות המשווק, החברה לא תהיה צד להתקשרות זו, ולא תישא בכל אחריות.
 13. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק, עקיף, תוצאתי או מיוחד שיגרם בגין איחור, עיכוב או כשל באספקת המוצרים מכל סיבה שהיא. בכל מקרה אחריות החברה תוגבל לנזקים ישירים בלבד ולמחיר המוצר ו/או השירות הנרכש בלבד אשר סופק ישירות על ידי החברה. בכל מקרה, כל נזק שיגרם למוצר הנרכש בעת ההובלה במקרה של איסוף עצמי יהיה באחריותך בלבד.
 14. הנך מסכים כי בכל עסקת רכישה דרך האתר, מקום ביצוע העסקה, לכל דבר ועניין, ייחשב כמקום מושבה של חברת החברה.
 • ביטול רכישה דרך האתר
 1. הנך רשאי לבטל את הזמנתך בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), והתקנות שהותקנו על פיו, ובלבד שהמוצר שרכשת לא יוצר עבורך על פי מידות או דרישות מיוחדות.
 2. בהתאם לחוק הגנת הצרכן, רשאי צרכן אשר רכש מוצר דרך האינטרנט או הטלפון, לבטל את הרכישה בהודעה בכתב (לרבות באמצעות פקס או דואר אלקטרוני אשר הומצאו כדין), לעסק ממנו נרכש המוצר, בתוך 14 יום ממועד קבלת המוצר בפועל או קבלת מסמך פרטי העסקה, לפי המאוחר מביניהם.
 3. לא יתאפשר ביטול עסקה של מוצרים פסידים (כהגדרתם בחוק הגנת הצרכן תשמ"א-1981 ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010) או טובים שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן במסגרת העסקה.
 4. במקרה של ביטול העסקה מסיבה שאינה פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לך לגביו על ידי החברה, עליך להחזיר את המוצר לנקודת האיסוף שתוגדר על ידי החברה, על חשבונך, בתוך 7 ימים ממועד משלוח הודעת הביטול לחברה. על המוצר להיות מוחזר באריזתו המקורית, שלם, ללא פגיעה, נזק, פגם או קלקול מכל סוג שהוא, ככל שהדבר אפשרי וסביר בנסיבות העניין, ובתנאי שלא נעשה בו שימוש. החברה תשיב לך את החלק ממחיר העסקה ששולם כבר על ידך בתוך 14 יום ממועד קבלת הודעת הביטול, בניכוי דמי הביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר נשוא העסקה או 100 ₪, הנמוך מביניהם (להלן: "דמי הביטול"). במידה והתמורה בגין העסקה התבצעה באמצעות כרטיס אשראי, תחוייב בעמלת סליקת אשראי, ככל ושולמה כזו, וזאת בנוסף לדמי הביטול.
 5. במקרה שהמוצר שסופק לך היה פגום בעת קבלתו, החברה תעשה כל מאמץ להחליפו במוצר חלופי שאינו פגום. אם בכל זאת תבחר לבטל את העסקה בנסיבות אלו, יהיה עליך להשיב לחברה את המוצר הפגום באותה הדרך שבה המוצר נשלח אליך ועם קבלתו אצל החברה יוחזר לך כספך ללא דמי ביטול.
 6. החזר התמורה במקרה של ביטול יתבצע באותו האופן בו התבצע התשלום, ובהתאם להוראות הדין.
 7. החברה תהא רשאית לתבוע את נזקיה בגין ביטול כאמור, ואין בהשבת התמורה או אישור הביטול משום ויתור על זכויות החברה בקשר לעסקה ו/או לביטול העסקה כאמור.
 8. בכל מקרה של סתירה בין הוראות הביטול שלעיל, לבין הוראות הביטול שבחוק הגנת הצרכן, יגברו הוראותיו של חוק הגנת הצרכן.
 9. החברה אף היא תהיה רשאית לבטל את העסקה, וזאת במקרים הבאים:
  • בכל מקרה של טעות בתום לב ו/או טעות סופר שנפלה במחיר המוצר שנרשם באתר.
  • בכל מקרה של כוח העליון המונע את ביצוע העסקה, לרבות מלחמה, פעולות איבה ו/או טרור.
  • מסירת פרטים כוזבים מצדך.
  • ביצוע פעולה בלתי חוקית מצדך ו/או מי מטעמך ו/או צד שלישי כלשהו בקשר עם ההזמנה.
  • שימוש במוצר בניגוד לאמור בתקנון זה, ולרבות מכירת המוצר ו/או העברתו לחו"ל.
 10. הודעה על כך שהחברה ביטלה את העסקה עקב אחד מהמקרים המנויים לעיל תשלח אליך באמצעות פרטי ההתקשרות שמסרת לחברה בעת ביצוע ההזמנה.

60. בוטלה ההזמנה על ידי החברה עקב אחד מהמקרים המנויים לעיל, לא תהיה החברה אחראית, ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי, או מיוחד שנגרם לך ו/או לצד שלישי כלשהו, לרבות נזק בגין רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

 • אבטחת השירותים

61. החברה רואה באבטחת המידע של לקוחותיה ערך עליון ומשקיעה משאבים לאבטחת סודיות המידע. במסגרת זו עושה החברה שימוש באמצעי אבטחה מתקדמים ומתוחכמים. 

62. החברה אינה בודקת את המידע והתכנים שעוברים ברשת, למעט לצורך הגנה על הרשת שלה, ולכן באחריותך לנקוט באמצעי אבטחה הולמים (כגון כנגד וירוסים, חדירה למחשבים, אובדן מידע, חשיפת סודות וכו'), הנובעים מקישור לרשתות תקשורת חיצוניות או מהיכולת לקבל קבצים ומידע אחר ממקורות שונים, וכל שימוש שתעשה במידע או בשירותים הוא על אחריותך בלבד.

 • הודעות ועדכונים

63. הודעות ועדכונים שונים מטעם החברה, לרבות דואר פרסומי, יכול ויישלחו אליך באמצעות מערכת הדואר האלקטרוני, או באמצעות דואר רגיל או באמצעות הודעות SMS או באמצעות פקסימיליה או באמצעות מערכת חיוג אוטומאטית, או בכל אמצעי תקשורת אחר לכתובת אותה ציינת בטופס הרישום לשירותים ובמידה שאישרת את שליחת הודעות ועדכונים אלה.

 • סמכות שיפוט

 64. השימוש בשירותים כפוף לדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית בכל מחלוקת הקשורה לאתר ו/או לשירותים נתונה באופן בלעדי לבית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו בלבד.