Loading...

תקנון

תקנון האתר

הייעוץ הטכני שלנו עבור השימוש, בין אם באופן מילולי, כתוב או בעזרת בדיקות, ניתן בתום לב ומשקף את רמת הידע והניסיון שלנו בהתייחס למוצר. כאשר משתמשים במוצרים שלנו, נדרשת בדיקה מוכוונת מטרה ומקצועית בכל מקרה ומקרה, על מנת לקבוע באם המוצר ו/או טכנולוגיית היישום הנדונה עומדים בדרישות ומטרות ספציפיות. אחריותנו מוגבלת לספק חומר תקין ועד לשווי החומר שנקנה ושולם עבורו; לפיכך, יישום נכון של המוצרים שלנו הוא בתחום אחריותך וחובתך המלאים. ברור מאליו כי אנו נספק מוצרים בעלי איכות עקבית במסגרת תנאי המכירה והמשלוח הכלליים. המשתמשים הם האחראים לעמידה בדרישות החוק ולקבלת כל אישור או היתר נדרש. הערכים המובאים בעלון הנתונים הטכניים הזה ניתנים כדוגמאות בלבד ואין לראות בהם כמפרטים מחייבים. לקבלת המפרטים של המוצרים פנה למחלקת המחקר והפיתוח שלנו. גרסה חדשה של עלון הנתונים הטכניים מחליף כל מידע טכני קודם והופך אותו לבלתי תקף. על כן, עליך להשיג תמיד את הגרסה המעודכנת.

* כל הערכים מייצגים ערכים רגילים ואינם מהווים חלק ממפרטי המוצרים.

* לשון התוכן כתובה בלשון זכר אך מיועדת לשני המינים.