מדיניות פרטיות

אלרם דבקים מקצועיים בע”מ, ח.פ. 51-270549-2 “(החברה,)” מכבדת את פרטיות לקוחותיה ואת המשתמשים באתר אותו היא מפעילה. מטרת מדיניות הפרטיות היא לתאר בקווים כלליים את האופן בו פועלת החברה בקשר עם מידע, כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות התשמ”א1981- “(חוק הגנת הפרטיות,)” הנאסף אודותיך. מדיניות פרטיות זו הינה חלק מתנאי השימוש הזמינים באתר החברה, כפי שמופיע בקישור זה “(תנאי השימוש” ו-“האתר,”בהתאמה.) למונחים שאינם מוגדרים במדיניות הפרטיות תהיינה המשמעות שיוחסה להם בתנאי השימוש. סמכות השיפוט והדין החל על מדיניות פרטיות זו היא כמפורט בתנאי השימוש. החברה רשאית לעדכן מפעם לפעם את מדיניות הפרטיות ועל כן אנו ממליצים לבדוק לעיתים תכופות אם נעשו בה שינויים. עדכונים או שינויים במדיניות זו ייכנסו לתוקפם באופן מידי והודעה לגביהם תשלח בדואר אלקטרוני או שתוצב הודעה מתאימה באתר.

1   כללי

.1.1   באמצעות האתר מתאפשר למשתמשים לקבל מידע אודות החברה והמוצרים אותם משווקת ומוכרת וכן לבצע רכישות של מוצרים אלו, לרבות תשלום מאובטח לשם ביצוע ההזמנה “(השירותים.)”

.1.2   בכדי להשתמש בחלק מן השירותים בנוחות וביעילות, תידרש לספק לחברה מספר פרטים אודותיך. פרטים אלו כוללים, בין היתר:

.1.2.1 שמך המלא;

.1.2.2 כתובת הדואר האלקטרוני שברשותך;

.1.2.3 כתובתך;

.1.2.4 מספר טלפון נייד;

.1.2.5 פרטי כרטיס אשראי.

(הפרטים המפורטים לעיל, יחדיו: “המידע.)

המידע אשר יסופק לחברה, יכול ויאומת כנגד מידע אודותיך שיש כבר ברשות החברה, או על ידי מידע דומה

.1.3 המידע אשר יסופק לחברה, יכול ויאומת כנגד מידע אודותיך שיש כבר ברשות החברה, או על ידי מידע דומה שסופק לחברה, או כנגד כל מידע דומה אשר מצוי בחזקתו של צד שלישי כלשהו, אשר יימסר לחברה כדין.

1.4   יש להדגיש כי החברה רואה חשיבות רבה בשמירה על פרטיותך, ועושה לכן מאמצים רבים על מנת לשמור כיאות על המידע שנמסר לה.

.1.5   מדיניות הפרטיות חלה גם על המידע האישי המזהה שנמסר על ידיך, כחלק מתהליך הזמנת מוצרי החברה וכן על מידע שנאסף אודותיך בזמן שאתה משתמש באתר.

.1.6   החברה אינה נושאת כל אחריות בגין שימוש במידע אודותיך על ידי צדדים שלישיים לרבות אתרים חיצוניים, אשר מופיעים באתר ואינם בשליטתה של החברה, לרבות עמוד החברה באתר “פייסבוק.” בכל מקרה של ספק עליך לבדוק את מדיניות הפרטיות, ותנאי השימוש של אותו צד שלישי או אתר חיצוני.

.1.7   המשתמש מצהיר כי ידוע לו שלא חלה עליו חובה חוקית למסור את פרטיו וכי מסירת המידע הנ”ל נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו. עם זאת, ללא מסירת פרטים מסוימים לא נוכל לספק את השירותים המוצעים, חלקם או כולם. המשתמש מסכים בזאת באופן מפורש לשמירת המידע במאגרי המידע של החברה, ולשימוש האמור לעיל בפרטים שמילא ומאשר כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותו בכל סעד או פיצוי כלשהו.

2.   מטרות איסוף המידע

מסירת הפרטים מהווה הסכמה מצדך לכך שהמידע, פרטיך וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע שנאסף אודותיך בזמן שאתה משתמש באתר, ככל שמידע כזה נאסף, שהגיע או יגיע לידי חברה, יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של החברה או מי מטעמה, ככל שזה נדרש על פי דין, וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרות הבאות:

.2.1 לצורך מתן שירותים עבורך, לרבות ביצוע הזמנות;

.2.2 בכפוף לקבלת הסכמתך המפורשת, למטרות שיווק, פרסום, קידום מכירות ושמירת קשר עם המשתמש, לרבות בדרך של דיוור ישיר, בכל אמצעי תקשורת שתמצא החברה לנכון ולרבות הדואר, הדואר האלקטרוני או הודעות .SMS משתמשים המתנגדים לשימוש בפרטיהם לצרכים שיווקיים (לרבות דיוור חומרים שיווקיים) ומעוניינים שלא לקבל פניות אלו, יודיעו על כך לחברה באמצעות מנגנון ההסרה שנמצא בכל דיוור, והחברה תפעל בהתאם לדרישה שנמסרה לה.

.2.3 על מנת לשפר ולהעשיר את השירותים וליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות ולציפיות המשתמשים וכן לשנות או לבטל שירותים קיימים;

.2.4 לצרכי ניתוח סטטיסטי אנונימי של המידע ומסירתו לצדדים שלישיים;

.2.5   לצרכי מניעה וטיפול בהפרות תנאי השימוש באתר;

.3  גילוי המידע אודותיך לצדדים שלישיים

.3.1  החברה לא תמכור או תשכיר או תעביר את המידע אודותיך, כולו או חלקו, לצד שלישי כלשהו, מבלי לקבל את הסכמתך המפורשת לכך.

.3.2 החברה תהיה רשאית לחשוף את המידע אודותיך, כולו או חלקו, לצדדים שלישיים כלשהם בכפוף לתנאים הבאים:

.3.2.1 חשיפת המידע או חלקו לגורמים מסוימים נדרשת לשם אספקת השירותים, לרבות העברתו לחברות ואתרים חיצוניים המוצגים באתר. יש להדגיש, כי אלא אם כן נאמר אחרת, לגורמים אלו אין זכות להשתמש במידע זה מעבר למטרה שלשמה סיפקה להם אותו החברה.

.3.2.2 החברה תמסור את המידע במידת הצורך או כנדרש על פי חוק או בהליכים משפטיים. במקרה בו החברה תמצא כי פעולותיך בשירותים מפרות את תנאי השימוש, או מבוצעות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא.

.3.2.3 אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכות החברה להעביר לצדדים שלישים מידע שאינו אישי, אשר אין בו בכדי לזהות אותך בשמך ו/או בפרטי זהותך באופן ישיר.

.3.4 החברה עשויה להיעזר במוצרים ו/או כלים של צדדים שלישיים, לרבות כלים של חברת Google לצורך ניתוח השימוש שלכם באתר ושדרוגו “(כלים.)” בין היתר עשויה החברה לעשות שימוש בכלים כגון Analytics Google לצורך ניתוח נתוני השימוש של משתמשים באתר, איסוף מידע סטטיסטי מצרפי וניתור הפעילות באתר.

.3.5   כחלק מהפעלת הכלים כאמור, צדדים שלישיים אשר מפעילים את הכלים עשויים לעשות שימוש ב-“Cookies” באמצעותם הם עשויים לאסוף מידע אודותיך, כגון כתובת הIP- שלך, מזהים ייחודיים למכשיר ממנו הנך

גולש ומאפייניו, פעילותך באתר החברה, העמודים בהם צפית ועוד. למידע נוסף אודות Cookies והאפשרות להסירם, ראה סעיף 6 מטה.

4. מידע סטטיסטי

.4.1   פרט למידע שיועבר על ידך, נבקש להבהיר כי בזמן השימוש שלך בשירותי האתר נאסף אודותיך מידע סטטיסטי ומצטבר שאינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך, כגון שירותים בהם התעניינת, העמודים בהם צפית ועוד. המידע שנאסף יישמר במאגרי המידע של החברה והשימוש בו ייעשה בהתאם לאמור במדיניות פרטיות זו, בהתאם לתנאי השימוש, ובהתאם לכל דין.

.4.2   כל המידע שנקלט ממכשירך מתועד על ידי החברה באופן אוטומטי בשרתיה, וזאת לרבות כתובת ה- IP שלך וכן תיעוד של כל הדפים בהם גלשת. בהסכמתך למדיניות הפרטיות כמפורט במסמך זה, אתה מסכים לביצוע התיעוד כאמור.

5. מאגר מידע

.5.1   הנתונים שנאספו אודותיך יישמרו במאגר המידע של החברה “(מאגר המידע)” ובאחריותה, על-פי חוק הגנת הפרטיות, והתקנות שהותקנו מכוחו.

.5.2   כל אדם זכאי לעיין במידע לגביו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחקו. פנייה כזאת יש להפנות אל החברה בכתובת הדוא”ל: [email protected]

Cookies       .6

.6.1   ”Cookie“ הוא קובץ טקסט קטן אשר מועבר למכשירך על ידי שרת אינטרנט. קובץ זה אינו מהווה תוכנת מחשב ואין בו את היכולת לקרוא את המידע המצוי בו, או לבצע פעילות כלשהי על גביו. מטרת השימוש בCookies- היא בכדי ששרתי החברה יוכלו לזהות אותך במהירות וביעילות כאשר אתה חוזר ומשתמש באילו מהשירותים וכאשר הינך מבקר באתרים אחרים.

.6.2   בהסכמתך למדיניות שימוש זו הינך מתיר ל-חברה להתקין Cookies על גבי מכשירך, להשתמש במידע האגור ב,Cookies- ולזהותך על פיה.

.6.3   באמצעות ,Cookies החברה עשויה, בהתאם לשיקול דעתה, לפרסם מידע אודותיה באתרים שונים בהם תגלוש (ספקי צד שלישי.) במהלך שימושך באתרים אלו ייתכן וייאסף מידע לגביך והחברה עשויה לעשות בו שימוש כפי שפורט לעיל. החברה אינה אחראית לתפעול האתרים של ספקי צד שלישי או לתוכן המוצע בהם. מדובר באתרים עצמאיים לחלוטין. על כן, מומלץ לעיין במסמכי מדיניות הפרטיות של כל אחד מהאתרים של ספקי צד שלישי.

.6.4   במידה ותעדיף לחסום קבצי Cookies במהלך גלישתך באתר אינטרנטי, יש באפשרותך לשנות את הגדרות הדפדפן בו אתה משתמש לאופן בו הוא יבקש את אישורך בכל פעם באופן פרטני, או לחילופין לסרב להם באופן גורף. היה ואינך יודע כיצד לעשות זאת, יש באפשרותך לבדוק את סדר התהליך בלשונית העזרה של הדפדפן בו אתה משתמש. שים לב כי אם תשבית את קבצי הCookies- יתכן כי הדבר יהווה פגיעה במתן שירותים ונתונים אחרים אודות העדפותיך והרגלי הגלישה שלך, ובדרך זו להשפיע על הפעילות (לרבות זמינות) של האתר.

 

 

 

עגלת קניות

icon

עגלת הקניות שלך ריקה

 

משתמש חדש?

יצירת חשבון באתר אלרם